Niniejsza strona poświęcona jest pamięci płk. Mariana Pilarskiego „Jara” – założyciela i dowódcy II Inspektoratu Zamojskiego AK, największej organizacji antykomunistycznej w Polsce po 1947 roku. Organizacja, której sztab umiejscowiony był w klasztorze bernardynów w Radecznicy, liczyła ponad 150 członków i współpracowników. Jej celem była szeroko rozumiana działalność antykomunistyczna, skupiona głównie na niekinetycznych działaniach albowiem polegała na zbudowaniu struktur wojskowych oraz zbieraniu broni na wypadek wybuchu nowego konfliktu, a także prowadzenia działalności propagandowej. Ponadto konspiratorzy mieliby prowadzić działalność wywiadowczą (np. robić spisy stacjonowania jednostek) i kontrwywiadowczą. II Inspektorat posiadał również lotne oddziały zbrojne, których zadaniem była likwidacja komunistów i szpicli.

Urząd Bezpieczeństwa podjął próbę rozbicia II Zamojskiego Inspektoratu AK wiosną 1950 r., w wyniku nieszczęśliwego zrządzenia losu bardzo szybko resort rozszyfrował jego kierownictwo oraz rozpoczął aresztowania. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie dowódca II Inspektoratu płk Marian Pilarski „Jar” wraz z Stanisławem Bizior „Eam” zostali skazani na karę śmierci, którą wykonano na Zamku Lubelskim 4 marca 1952 roku. Nie były to jedyne „kaesy” wśród członków II Inspektoratu, zaś pozostali jego członkowie byli skazywani na wieloletnie więzienia.

Pomimo swoich zasług w działania antykomunistyczne na Lubelszczyźnie dzieje II Inspektoratu Zamojskiego AK nie są znane szerszemu gronu społeczeństwa. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć stronę internetową, która pozwoli na tworzenie kompendium wiedzy na temat organizacji. Na łamach strony znajdują się biogramy członków II Inspektoratu opatrzone zdjęciami oraz materiałami wideo. Można znaleźć dość szeroko opisywaną działalność Inspektoratu jak i poszczególnych ich członków, dzięki szeregu dodatkowych artykułów Czytelnik będzie mógł umiejscowić na osi czasu działalność Inspektoratu jako bezpośredniego spadkobiercę zamojskiej Armii Krajowej a następnie Wolność i Niezawisłość.

Strona powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Głos Bohatera, który corocznie organizuje uroczystości ku pamięci II Inspektoratu Zamojskiego AK. Projekt jest finansowany z grantu udzielonego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.