Stanisław Niemczuk „Roland” – żołnierz Armii Krajowej, a następnie WiN. Do II Inspektoratu Zamojskiego AK wstąpił w 1950 roku obejmując stanowisko dowódcy rejonu Łabunie.

Niemczuk Stanisław urodził się 4 sierpnia 1922 roku w Wólce Łabuńskiej, jako syn Pawła i Franciszki z domu Kaproń. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej a następnie rozpoczął pracę w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

W październiku 1942 roku został aresztowany przez Niemców za uchylanie się od robót przymusowych jednak po trzech tygodniach udaje mu się uciec. Po powrocie do domu zaczyna działalność konspiracyjną w oddziale Romana Szczura „Urszuli” oraz Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”. Przyjmuje pseudonim „Sznurek”.

W 1945 roku rozpoczyna działalność w WiN jako dowódca drużyny w swoim miejscu zamieszkania – w Wierzbiu. Podlega pod lotną żandarmerię Stanisława Biziora „Eama” i we wrześniu 1946 roku bierze udział w akcji ekspropriacyjnej na restaurację należącą do PPR-owca w Zamościu. Posługuje się pseudonimem „Grzegorz”. Ujawnił się w czasie amnestii 11 kwietnia 1947 roku.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony jesienią 1950 roku przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta” w domu Ludwika Rogalskiego „Kanciarza”. Przyjął pseudonim „Roland” i został dowódcą rejonu Łabunie. Został aresztowany 19 czerwca 1951 roku, na podstawie zeznań aresztowanych w kwietniu kierownictwa II Inspektoratu. Wyrokiem  Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie został skazany na 9 lat więzienia. Został zwolniony 10 marca 1955 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top